Sprinkling av Nes kirke


Bilde: Kirkeverge Audun Aasheim, Jan Haraldseth samt president Rune Ihle ved presentasjon av planene på Rotarys møte 13. juni. Foto: Knut Gullingsrud

Nesbyen Rotaryklubb ga i mars menighetsrådet tilsagn om gratis prosjektering av sprinkleranlegg i Nes kirke. Dette skulle utføres av klubbens medlem Jan Haraldseth, en anerkjent fagmann på brannsikring av kirker.  Arbeidet er nå utført, og på møte i Nesbyen Rotary 13. juni ble rapport og tegninger presentert. Det er prosjektert og tegnet et anlegg, der alle rom innvendig er forsynt med sprinkleranlegg. Det er også noen bygningsmessige grep innvendig som må gjøres for å begrense et evt. branntilløp, samt at en del brannutstyr må sikres og oppdateres.

Selve sprinklingen er kostnadsberegnet til i overkant av 1 mill kr, med nødvendige tilleggsarbeider kan det dreie seg om ca 1.2 mill kr. Ønske om dette er allerede oversendt kommunen for vurdering i budsjettet for 2017, dette da det er kommunen som etter kirkeloven er ansvarlig for bevilgninger til kirkebygg.

Nes menighetsråd vil takke Nesbyen Rotaryklubb v/ president Rune Ihle og Jan Haraldseth så mye for den store gaven denne prosjekteringen utgjør, et meget viktig bidrag for å sikre bygdas fremste kulturminne. Vi kommer tilbake med en presentasjon av prosjektet i første menighetsblad til høsten.

 

Tilbake